Tillbaka till söka beslut

En polis har förmedlat en felaktig uppfattning om att det inte var tillåtet att fotografera en polis i tjänst i en viss situation och förmått en person att radera de fotografier som tagits på polisen

Efter att en polispatrull hade pratat med några ungdomar och
skulle lämna platsen fotograferade en av ungdomarna, som var 17 år, poliserna med sin mobiltelefon. I anslutning till det uppgav den ena polisen att det kunde vara ett brott att fotografera en tjänstgörande polis och bad 17-åringen att radera fotografierna, vilket han gjorde.

Det finns inget generellt förbud mot att fotografera någon utan samtycke. JO uttalar att en enskild som utgångspunkt därför inte får hindras att fotografera en polis i tjänst. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv och för allmänhetens insyn i polisens arbete är det också viktigt att enskilda har möjlighet att fotografera en polis, under förutsättning att det inte hindrar polisens arbete eller t.ex. innebär en säkerhetsrisk. JO konstaterar att 17-åringen inte hindrade poliserna i deras tjänsteutövning eller utgjorde en
säkerhetsrisk.

Den som ett polisingripande riktar sig mot uppfattar ofta förhållandena som att han eller hon är tvungen att följa en uppmaning från polisen. Det är därför viktigt att en polis inte uttrycker sig eller agerar på ett sådant sätt att en enskild uppfattar det som ett tvång att agera på ett visst sätt eller att avstå från att göra något. JO framhåller att detta gör sig gällande med än större styrka om den som ett ingripande riktar sig mot är en ung person.

Enligt JO kunde polisen inte uppfattas på något annat sätt än att han menade att 17-åringens fotograferande kunde vara brottsligt. JO konstaterar dock att det var uppenbart att 17-åringen inte begick något brott genom att fotografera polisen i detta fall och att polisens uttalande, sett i sitt sammanhang, var felaktigt. JO konstaterar också att det inte fanns någon skyldighet att radera fotografierna, men att polisen rimligen inte kunde uppfattas på något annat sätt av 17-åringen än att han var tvungen att göra det. Det var därför fel av polisen att uttala sig på det sätt som han
gjorde.

Polisens uttalande och agerande stämmer inte överens med kraven på att en polis ska agera sakligt och korrekt och på ett sådant sätt som inger förtroende. Polismyndigheten kritiseras för detta.

Tillbaka till söka beslut