Tillbaka till söka beslut

En polis har vid ett förhör utan lagstöd tillfälligt omhändertagit en Ipad från en offentlig försvarare och agerat osakligt och partiskt i samband med att ett beslut om byte av offentlig försvarare överklagades

En offentlig försvarare hade med sig en Ipad till ett polisförhör för att kunna göra anteckningar med den. Förhörsledaren, som var polis, tillät inte att försvararen hade med sig Ipaden på grund av att hon kunde spela in förhöret med den och hänvisade till att det gällde förundersökningssekretess. På uppmaning av förhörsledaren omhändertog en arrestvakt tillfälligt Ipaden och låste in den i ett skåp.

JO konstaterar att det inte fanns stöd i lag att omhänderta Ipaden. Förhörsledaren kritiseras för att han ändå beslutade om detta. I beslutet kritiserar JO också Polismyndigheten för att försvararens väska omhändertogs vid samma tillfälle.

Efter förhöret begärde den misstänkte att få byta försvarare. Tingsrätten avslog begäran och den misstänkte överklagade beslutet till hovrätten med hjälp av ett ombud. Även förhörsledaren överklagade beslutet. Hovrätten avvisade förhörsledarens överklagande med hänvisning till att han inte hade rätt att överklaga beslutet. Under handläggningen i hovrätten uppgav förhörsledaren att det vore bra om den brottsmisstänkte inte fick byta försvarare eftersom det skulle leda till att den misstänkte då fick ett sämre försvar vilket skulle underlätta fortsatta förhör.

JO konstaterar att förhörsledarens agerande har stått i strid med regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 §) och inte varit förenligt med polisförordningens krav på att anställda inom polisen ska visa behärskning och uppträda på ett sätt som inger förtroende (10 §). JO ser allvarligt på det inträffade och kritiserar förhörsledaren för hans agerande.

Tillbaka till söka beslut