Tillbaka till söka beslut

En tingsrätts åtgärd att i ett konkursbeslut och en kungörelse om konkursbeslutet utelämna en persons namn då det av ett personbevis framgick att denne hade s.k. skyddade personuppgifter

Allmänna domstolar Konkurslagen (1987:672) Rättegångsbalken - RB Sekretesslagen (1980:100). Sekretess
Tillbaka till söka beslut