Tillbaka till söka beslut

Ett LVM-hem verkställde ett beslut om flyttning av en intagen till ett annat LVM-hem enligt 25 § tredje stycket LVM trots att tiden för att överklaga beslutet inte hade gått ut

Socialtjänst och LSS Vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1988:870) om - LVM paragraf 25 Omplacering Verkställighet Överklagande
Tillbaka till söka beslut