Tillbaka till söka beslut

Ett på JO:s initiativ upptaget ärende angående brister i handläggningen av ett ärende om godmanskap

Överförmyndarväsendet Föräldrabalken - FB Behörighet God man/förvaltare Kommunicering
Tillbaka till söka beslut