Tillbaka till söka beslut

Försäkringskassan får allvarlig kritik för att under utredningen av ett ärende om sjukpenning ha begärt in uppgifter från en bank utan att ha haft stöd för det

Försäkringskassan har vid en kontrollutredning avseende
sjukpenning begärt in kontouppgifter från en bank med hänvisning till bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i 110 kap. 31 och 33 §§
socialförsäkringsbalken (SFB). Eftersom uppgifterna som Försäkringskassan begärde inte hade betydelse för rätten till bostadsbidrag eller bostadstillägg saknade dock myndigheten befogenhet att begära in dem med stöd av dessa bestämmelser.
Försäkringskassan kunde i stället ha skickat en förfrågan med stöd av 110 kap. 14 § SFB till banken.

I beslutet konstaterar JO att Försäkringskassan gett banken intrycket att den var skyldig att lämna ut uppgifterna trots att så inte var fallet. Eftersom det inte framgick av begäran vilket ersättningsslag Försäkringskassans utredning avsåg hade banken inte heller möjlighet att själv bedöma om den var uppgiftsskyldig.

JO har tidigare kritiserat Försäkringskassan för att ha begärt in utredningsmaterial från banker med hänvisning till 110 kap. 31 och 33 §§ SFB trots att dessa bestämmelser inte varit tillämpliga. JO anser att det är oroande att tillräckliga åtgärder för att förhindra att detta upprepats inte redan har vidtagits. Försäkringskassan får
allvarlig kritik för det som har kommit fram i ärendet.

Tillbaka till söka beslut