Tillbaka till söka beslut

Försäkringskassan får kritik för att ha begärt in uppgifter i en utredning om bostadsbidrag och underhållsstöd utan att ha haft stöd för det

Försäkringskassan har i en utredning om rätt till underhållsstöd
och bostadsbidrag begärt in uppgifter från bl.a. en förskola och en barnavårdscentral med hänvisning till bestämmelsen om uppgiftsskyldighet i 110 kap. 31 § socialförsäkringsbalken (SFB).

Den begäran som Försäkringskassan skickade till förskolan gällde kontaktuppgifter till den person som utredningen avsåg och hennes före detta make samt uppgifter om vem eller vilka som hämtade och lämnade barnen. Försäkringskassan hade dock enbart befogenhet att begära in uppgifter om den som utredningen avsåg med stöd av 110 kap. 31 § SFB. I fråga om den före detta maken hade myndigheten i stället kunnat skicka en förfrågan med stöd av 110 kap. 14 och 20 §§ SFB. JO ser allvarligt på att Försäkringskassan har begärt in uppgifter om kvinnans före detta make utan att ha haft lagstöd för det.

JO är även kritisk till hur begäran utformades och framhåller att det är lämpligt att utgå från de malldokument som myndigheten tillhandahåller för att innehåll och formuleringar ska bli korrekta i så stor utsträckning som möjligt.

När det gäller den begäran som Försäkringskassan skickade till barnavårdscentralen uttalar JO att det borde ha framgått tydligare av begäran att den avsåg uppgifter om familjesituationen för den person som utredningen avsåg i stället för barnets familjesituation. Med den formulering begäran hade fanns det risk för att uppgifter om kvinnans före detta make kunde ha lämnats ut utan lagstöd. Försäkringskassan förtjänar kritik för hur begäran utformades.

JO konstaterar även att bestämmelsen i 110 kap. 31 § SFB ger Försäkringskassan långtgående befogenheter att begära in uppgifter. Försäkringskassan måste noga överväga vilka uppgifter som är nödvändiga och inte begära in fler uppgifter än så. JO är kritisk till att Försäkringskassan inte avgränsade sin begäran utan hämtade in barnets hela journal i ärendet.

Tillbaka till söka beslut