Tillbaka till söka beslut

Försäkringskassan kritiseras för hanteringen av en handling som den försäkrade lämnade in med anledning av ett interimistiskt beslut

Försäkringskassan höll inne utbetalningarna av vårdbidrag
till en försäkrad, AA, genom ett intermistiskt beslut. Av beslutet framgick att AA hade möjlighet att lämna synpunkter inför det slutliga beslutet och skicka dem till
Försäkringskassans inläsningscentral inom en angiven tidsperiod.

Det interimistiska beslutet var även korrekt försett med en omprövningshänvisning. Under tiden som kommuniceringstiden löpte skickade AA in sina synpunkter till Försäkringskassans lokala kontor. Skriften med synpunkterna var utformad som en begäran om omprövning och uppfattades uteslutande som en sådan av myndigheten.
AA:s synpunkter kom därför inte att beaktas inför det slutliga beslutet. I sitt beslut uttalar JO att det är en allvarlig brist i handläggningen av AA:s ärende, och
Försäkringskassan får därför kritik. JO uttalar vidare att myndighetens rutin bör vara att varje handling från den försäkrade som kommer in inom kommuniceringstiden
tillförs grundärendet oavsett hur den är utformad. Finns det dessutom något i handlingen som tyder på en reaktion på det interimistiska beslutet ska den även presumeras vara en begäran om omprövning.

Tillbaka till söka beslut