Tillbaka till söka beslut

Försäkringskassan kritiseras för utformningen av en skrivelse i ett ärende om assistansersättning. Även fråga om journalisters närvaro vid utredningssamtal

Försäkringskassan ställde in ett hembesök och ombokade tiden för samtalet när myndigheten några timmar före det planerade besöket fick kännedom om att journalister skulle närvara. JO uttalar i beslutet att om det av någon anledning
finns skäl att ifrågasätta syftet med en utomstående persons närvaro vid möten med myndigheten bör det givetvis stå myndigheten fritt att utreda saken närmare. JO har
således inga synpunkter på att Försäkringskassan valde att ställa in mötet för att utreda syftet med journalisternas närvaro. Något generellt förbud mot att låta journalister närvara vid möten kan dock inte utfärdas av myndigheten. En bedömning måste göras från fall till fall. I beslutet kritiseras Försäkringskassan för utformningen av en skrivelse i ärendet.

Tillbaka till söka beslut