Tillbaka till söka beslut

Förvaltningschef har utfärdat riktlinjer rörande lärares och elevers kontakter med massmedia.Fråga om förvaltningschefen härigenom kränkt den enskildes meddelar- och yttrandefrihet

Utbildning ,forskning, studiestöd Regeringsformen - RF kapitel 2 paragraf 1 Tryckfrihetsförordningen - TF kapitel 1 paragraf 1 Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut