Tillbaka till söka beslut

Fråga huruvida ett beslut om bistånd gick den enskilde emot

En enskild ansökte om ekonomiskt bistånd, dels enligt den s.k. riksnormen, dels med ett preciserat belopp avseende bl.a. hyra. Vid beräkningen av biståndet beaktades en tidigare månads s.k. normöverskott och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beviljade därför inte hela det sökta beloppet.
Det aktuella beslutet innebar att ansökan om bistånd inte bifölls fullt ut. Ett beslut om att delvis avslå ansökan borde därför ha meddelats. Vidare borde en överklagandehänvisning ha bifogats beslutet. Nämnden förtjänar kritik för handläggningen.

Tillbaka till söka beslut