Tillbaka till söka beslut

Fråga om Allmänna reklamationsnämnden vid en omprövning enligt nämndens instruktion har möjlighet att ändra ett tidigare avgörande till nackdel för den som begärt omprövning; även om nämndens skyldighet att översätta ingivna handlingar till svenska

Övrig statsförvaltning Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 8 Myndighetsutövning, gränsen för Omprövning Tolk/ översättning
Tillbaka till söka beslut