Tillbaka till söka beslut

Fråga om det förelegat förutsättningar för beslut om omedelbart omhändertagande med stöd av 13 § LVM

Socialtjänst och LSS Brottsbalken - BrB kapitel 20 paragraf 1 Vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1988:870) om - LVM paragraf 13 Omhändertagande Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd
Tillbaka till söka beslut