Tillbaka till söka beslut

Fråga om en kursplan vid ett universitet var en föreskrift enligt 8 kap. regeringsformen. Även fråga om ändring av gynnande förvaltningsbeslut

Studenter gjorde en skriftlig flervalstentamen i processrätt vid
Stockholms universitet. De fick sedan besked om att de inte fick tillgodoräkna sig de poäng som de hade fått eftersom ett andra tentamenstillfälle ställdes in till följd av pandemin. I en anmälan till JO gjordes gällande att universitetet hade ändrat ett gynnande förvaltningsbeslut utan stöd i lag. Universitetet yttrade att det inte var fråga om någon ändring av ett gynnande förvaltningsbeslut utan ett beslut fattat av prefekten om avsteg från kursplanen så att flervalstentamen utgick som obligatoriskt moment för den aktuella kursomgången. Enligt universitetet var det inte ett förvaltningsbeslut utan en ändring av en sådan föreskrift som avses i 8 kap. regeringsformen.

ChefsJO konstaterar att 6 kap. 15 § högskoleförordningen innehåller grundläggande krav på vad en kursplan ska innehålla men att det i förordningen inte finns något uttryckligt bemyndigande för högskolor och universitet att meddela föreskrifter i kursplaner. ChefsJO:s slutsats blir att den aktuella kursplanen inte var en föreskrift enligt 8 kap. regeringsformen. Enligt chefsJO är det angeläget att lärosätena får klart för sig vilken rättslig status en kursplan har.

ChefsJO finner därefter dels att beslutet om avsteg från kursplanen fattades i behörig ordning, dels att poängen var ett gynnande förvaltningsbeslut. Även om universitetet inte uttryckligen har ändrat några beslut om poäng anser chefsJO att den information som lämnades till studenterna innefattade ett tydligt besked om att poängen inte längre skulle kunna ligga till grund för kommande examination och betygsättning under innevarande termin. Informationen får anses ha varit ett förvaltningsbeslut. Beslutets ofrånkomliga följd var att poängen frånhändes sin betydelse under den terminen. Detta innebar att universitetet ändrade gynnande förvaltningsbeslut. ChefsJO anser att det saknades förutsättningar för att ändra besluten och universitetet kan inte undgå kritik för att det skedde.

ChefsJO finner anledning att skicka en kopia av beslutet till regeringen.

Tillbaka till söka beslut