Tillbaka till söka beslut

Fråga om en länsstyrelse borde ha inlett ett tillsynsärende beträffande ett s.k. HVB-hem, som drevs i enskild regi, angående vid hemmet tillämpade rutiner för “visitation”

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 13 paragraf 3 Barn/ungdom Integritet Tillsyn
Tillbaka till söka beslut