Tillbaka till söka beslut

Fråga om en länsstyrelse hade åsidosatt sina åligganden som tillsynsmyndighet när den inte utredde klagomål mot en socialnämnd. Även fråga om principerna för länsstyrelsernas tillsyn i anledning av dit inkomna klagomål på socialtjänstens område

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 13 paragraf 2 Tillsyn
Tillbaka till söka beslut