Tillbaka till söka beslut

Fråga om en socialnämnd som svar på en domstols begäran om upplysningar enligt 6 kap. 19 § andra stycket föräldrabalken kunde ge in en tidigare avslutad s.k. barnavårdsutredning

Socialtjänst och LSS Föräldrabalken - FB Partsinsyn Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar Vårdnad
Tillbaka till söka beslut