Tillbaka till söka beslut

Fråga om ett sexårigt, ej skolpliktigt, barn kunde tas emot i en grundskola efter framställning från endast en av vårdnadshavarna

Utbildning ,forskning, studiestöd Föräldrabalken - FB Skollagen (1985:1100). Vårdnad
Tillbaka till söka beslut