Tillbaka till söka beslut

Fråga om hovrättens sammansättning vid beslut om avslag på en begäran om s.k. tilläggs- eller omförhör

I ett till hovrätten överklagat brottmål begärde den tilltalade vid två tillfällen att s.k. tilläggsförhör skulle äga rum med honom och ett vittne. Han angav att det fanns behov av kompletterande frågor på grund av händelser som inträffat efter tingsrättens dom. Framställningarna avslogs vid båda tillfällen genom beslut av ett hovrättsråd. Min granskning har avsett frågan om en enskild domare är behörig att fatta ett sådant beslut. Jag har funnit att så inte är fallet utan att beslutet borde ha fattats av tre lagfarna domare. Mot bakgrund av att hovrättsråden dock endast följt den praxis som tillämpats i hovrätten finner jag emellertid inte anledning att kritisera hovrättsråden i fråga.

Tillbaka till söka beslut