Tillbaka till söka beslut

Fråga om polisen bort verkställa en dom om att avliva en hund, då hundägarens ombud uppgett att hon hade för avsikt att överklaga domen och samtidigt begära inhibition

En polismyndighets beslut att avliva en omhändertagen hund fastställdes av förvaltningsrätten, som samtidigt konstaterade att dess dom enligt den tillämpliga lagstiftningen gällde omedelbart. Hundägarens ombud kontaktade polismyndigheten tämligen omgående och tillkännagav sin avsikt att överklaga domen och begära att kammarrätten skulle förordna att avlivningsbeslutet tills vidare inte skulle gälla, s.k. inhibition. Trots detta beslutade polismyndigheten redan efter sex dagar att domen skulle verkställas, vilket också skedde påföljande dag. Hundägaren, som via sitt ombud gav in ett överklagande samma dag som domen verkställdes, hann därmed inte få till stånd en prövning av förvaltningsrättens dom medan hunden fortfarande var i livet. – Med den information som polismyndigheten hade vid tillfället borde myndigheten ha utgått från att ett överklagande med begäran om inhibition skulle komma att ges in och således inte ha verkställt beslutet. I vart fall borde myndigheten ha kontaktat ombudet och meddelat henne den tidpunkt då polismyndigheten hade för avsikt att effektuera beslutet. Om så skett, hade ombudet haft en möjlighet att dessförinnan begära att kammarrätten skulle hindra verkställigheten. Jag är kritisk till polismyndighetens agerande.

Tillbaka till söka beslut