Tillbaka till söka beslut

Fråga om utformningen av domslutet och expediering av dom när ett kvarstadsyrkande ogillas och åklagare tagit egendom i förvar

Under en förundersökning rörande misstanke om bl.a. grovt narkotikabrott tog åklagaren en fastighet i förvar. I samband med att åtal väcktes framställde åklagaren ett yrkande om förverkande av 925 000 kr, motsvarande värdet av fastigheten, samt ett yrkande om kvarstad på fastigheten. Tingsrätten ogillade yrkandena om förverkande och kvarstad men meddelade inte något förordnande beträffande förvarsbeslutet. Domen expedierades inte till inskrivningsmyndigheten (Lantmäteriet), vilket fick till följd att det i inskrivningsregistret felaktigt framstod som att fastigheten alltjämt var tagen i förvar. I beslutet konstaterar jag att det inte finns någon författningsenlig skyldighet för domstolen att vare sig förena ett beslut att ogilla kvarstadsyrkandet med ett förordnande om att förvarsbeslutet upphävs eller att, i en situation som den aktuella, expediera beslutet till Lantmäteriet. Jag riktar därför inte någon kritik mot tingsrätten. Eftersom jag har synpunkter på hur ett beslut att ogilla ett kvarstadsyrkande bör utformas när åklagare tagit egendom i förvar överlämnar jag en kopia av beslutet till Domstolsverket. Jag överlämnar även en kopia av beslutet till Justitiedepartementet eftersom det inte uttryckligen är reglerat att en domstol ska expediera domen till inskrivningsmyndigheten när den ogillar ett yrkande om kvarstad.

Tillbaka till söka beslut