Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av en ansökan om försörjningsstöd; fråga bl.a. om en stadsdelsnämnd med stöd av 4 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, hade rätt att kräva att sökanden skulle delta i s.k. kompetenshöjande verksamhet

Tillbaka till söka beslut