Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling. Kritik mot Husie stadsdelsfullmäktige för att sökanden avkrävts identitetsuppgift. – Fråga om efterforskningsförbudet i 2 kap. 14 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen (TF) överträtts

Socialtjänst och LSS Tryckfrihetsförordningen - TF kapitel 2 paragraf 14 Allmänna handlingar
Tillbaka till söka beslut