Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av ett ärende enligt LVU; fråga bl.a. om det förelegat förutsättningar för nämndens ordförande att fatta beslut om omedelbart omhändertagande av två barn med stöd av 6 § LVU

Socialtjänst och LSS Föräldrabalken - FB kapitel 21 paragraf 3 Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 6 Omhändertagande Vårdnad
Tillbaka till söka beslut