Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av ett ärende om insats i form av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS; fråga bl.a. om nämnden har kunnat avvisa ett överklagande därför att nämnden ansett att den som klagade på ett beslut inte var behörig

Socialtjänst och LSS Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 24 Avvisning Överklagande
Tillbaka till söka beslut