Tillbaka till söka beslut

Högskolan i Dalarna kritiseras för bristfällig beslutsunderrättelse, för underlåtelse att överlämna handlingarna i ärendet när ett överklagande lämnades till förvaltningsrätten och för bristande samverkan med förvaltningsrätten

Disciplinnämnden vid Högskolan i Dalarna bestämde vid ett sammanträde att en student skulle stängas av. Efter nämndens sammanträde skickade högskolan ett e-postmeddelande till studenten. Av meddelandet framgick bl.a. att disciplinnämnden beslutat att stänga av honom på grund av störande beteende och att avstängningen började gälla samma dag. E-postmeddelandet saknade en klargörande motivering till avstängningen, uppgift om beslutsfattare och information om hur beslutet kunde överklagas. Tretton dagar senare skickade högskolan en fullständig beslutsunderrättelse via post.

JO uttalar att enbart den omständigheten att en eller flera beslutsfattare bestämt sig för ett visst beslut inte innebär att beslutet har meddelats, men eftersom det e-postmeddelande som skickades till studenten innehöll uppgifter om beslutets innebörd anser JO att e-posten utgjorde en formell beslutsunderrättelse. JO bedömer att omständigheterna inte var sådana att en klargörande motivering kunde utelämnas i underrättelsen. Högskolan kritiseras för att den inte meddelade ett fullständigt beslut med besvärshänvisning vid den tidpunkt då beslutet började gälla.

Samma dag som studenten tog emot e-postmeddelandet överklagade han beslutet och begärde inhibition. Högskolan överlämnade överklagandet till förvaltningsrätten dagen därpå, men översände inte handlingarna i ärendet förrän tre veckor senare och besvarade inte heller förvaltningsrättens frågor om det översända inhibitionsyrkandet. Högskolan kritiseras även för detta.

Tillbaka till söka beslut