Tillbaka till söka beslut

Individ- och familjenämnden i Umeå kommun får kritik för att ha lämnat ut en sekretesskyddad uppgift till Försäkringskassan

En kvinna hade hos socialtjänsten ansökt om försörjningsstöd.
Under utredningen ringde hennes handläggare till Försäkringskassan för att ställa generella frågor om underhållsstöd. Vid telefonsamtalet bad Försäkringskassan om den enskildes personnummer. Handläggaren lämnade ut kvinnans personnummer.

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (26 kap. 1 § OSL). Sekretess hindrar dock inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning (10 kap. 28 § OSL). Enligt 110 kap. 31 § socialförsäkringsbalken, SFB, ska myndigheter på begäran lämna Försäkringskassan uppgifter som avser en namngiven person när det gäller förhållanden av betydelse för tillämpning av nämnda balk.

I beslutet pekar JO även på den uppgiftsskyldighet som en kommun har enligt lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Lagen gäller bl.a. utbetalningar i form av bidrag och ersättningar som har beslutats av Försäkringskassan, s.k. ekonomiska förmåner. Om det finns anledning att anta att en ekonomisk förmån eller ett ekonomiskt stöd har beslutats, betalats ut eller tillgodoräknats felaktigt eller med ett för högt belopp, ska underrättelse om detta lämnas till den myndighet eller organisation som har fattat beslutet.

Nämnden har uppgett att den lämnade ut kvinnans personnummer med stöd av 110 kap. 31 SFB. Försäkringskassan kände dock inte till kvinnans namn och myndighetens begäran avsåg således inte en namngiven person. Nämnden kunde därför inte lämna ut personnumret med stöd av bestämmelsen. När en annan
myndighet begär att få ta del av en uppgift hos nämnden ska nämnden göra en noggrann prövning mot gällande regelverk av om uppgiften kan lämnas ut eller inte. Någon sådan prövning gjorde nämnden inte. Nämnden kan därför inte undgå kritik för hanteringen.

Tillbaka till söka beslut