Tillbaka till söka beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sigtuna kommun får kritik för brister i handläggningen av en fråga om omplacering av ett barn som vårdas med stöd av LVU

Ett barn, född 2010, vårdas sedan 2011 med stöd av 1 och 2 §§
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, i ett familjehem. Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sigtuna kommun utredde under våren 2018 barnets förhållanden i familjehemmet. Nämndens förvaltning föreslog i utredningen att
barnet skulle omplaceras till ett nytt familjehem.

När utredningen var klar agerade en enhetschef vid nämndens förvaltning som om nämnden hade fattat ett beslut om att barnet skulle omplaceras till ett nytt familjehem. Enhetschefen informerade bl.a. familjehemmet att barnet skulle omplaceras till ett nytt familjehem en vecka senare och pratade även med barnet om den planerade flytten.

Enligt JO borde inte enhetschefen ha agerat som om ett beslut om omplacering var fattat. Enhetschefen skulle i stället ha avvaktat nämndens ställningstagande till förslaget om omplacering innan ytterligare åtgärder vidtogs i ärendet. JO kritiserar nämnden för detta.

Nämndens förvaltning hörde inte barnet om en eventuell omplacering under utredningen. Vidare lät inte nämndens förvaltning familjehemmet ta del av de anmärkningar som riktades mot det innan förvaltningen tog ställning till frågan om
omplacering. JO kritiserar nämnden även för dessa brister i handläggningen.

Tillbaka till söka beslut