Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Byggnadsnämnden Region Gotland angående utformningen av ett beslut om bygglov

Av ett beslut om bygglov framgick att berörda grannar hade motsatt sig åtgärden. Byggnadsnämnden beviljade bygglovet utan motivering. JO konstaterar att beslutet inte uppfyller förvaltningslagens krav på motivering och nämnden får kritik.

Tillbaka till söka beslut