Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot dåvarande Överförmyndaren i Gotlands kommun om handläggningen av ärenden om förmynderskap

Överförmyndarväsendet Föräldrabalken - FB Beslutsmotivering, utformning av beslut God man/förvaltare
Tillbaka till söka beslut