Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Kriminalvården, häktet Helsingborg, angående rutinerna i samband med s.k. bältesläggning

Vid besök av JO:s NPM-enhet hos Kriminalvården, häktet Helsingborg, framkom att en intagen hade blivit bälteslagd vid ett flertal tillfällen. Det framkom vidare att det rådde vissa oklarheter angående rutinerna i samband sådana tvångsåtgärder. Inom ramen för ett särskilt upplagt ärende utreddes därefter frågan om bältesläggning i det aktuella fallet. I beslutet framhålls att läkarundersökning i samband med bältesläggning är obligatorisk och att läkare ska tillkallas omedelbart när en intagen lagts i bälte. Av den anledningen kritiseras häktet för att i samband med bältesläggningen gjort bedömningen att det inte förelegat något ”akut behov” av läkarundersökning. Därtill kritiseras häktet för att inte ha vidtagit några ytterligare åtgärder för att exempelvis tillkalla jourläkare, efter att det framkommit att häktets läkare var upptagen. Slutligen understryks vikten av att personalen är väl förtrogen med de instruktioner som finns avseende bältesläggning och att ansvarig beslutsfattare anger med stöd av vilken bestämmelse som tvångsåtgärden vidtas.

Tillbaka till söka beslut