Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Sundsvalls tingsrätt med anledning av att en häktad person inte omedelbart försatts på fri fot när åtal inte väckts inom den frist som angetts i ett häktningsbeslut

Allmänna domstolar Brottsbalken - BrB Rättegångsbalken - RB Tingsrättsinstruktion, förordningen (1996:381) med Anmälan Disciplinansvar Frihetsberövande Häkte Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd
Tillbaka till söka beslut