Tillbaka till söka beslut

Initiativärende om den s.k. Islandsmodellen

JO inledde initiativärendet efter att ha tagit del av uppgifter om
socialtjänstens arbete enligt den s.k. Islandsmodellen. Frågor som då väcktes var bl.a. om vissa socialtjänster i Göteborgs och Stockholms kommuner genomförde oanmälda hembesök.

I beslutet uttalar sig JO om bl.a. förutsättningarna för att kunna genomföra ett hembesök. För att socialtjänsten ska ha rätt att göra ett sådant besök, oavsett om det sker inom ramen för Islandsmodellen eller inte, måste givetvis de rättsliga förutsättningarna vara uppfyllda. Socialtjänsten har inte rätt att genomföra hembesök endast av den anledningen att ett ärende handläggs enligt Islandsmodellen. Ett noga övervägande om ett sådant besök över huvud taget är nödvändigt ska alltid göras.

I beslutet får Socialnämnden Centrum i Göteborgs kommun kritik för att ha genomfört hembesök i strid med sina egna rutiner.

JO uttalar att det som har kommit fram i initiativet tyder på att hembesök som görs inom ramen för Islandsmodellen kan ske slentrianmässigt. Enligt JO är detta allvarligt och inger viss oro för socialtjänsternas framtida arbete enligt modellen.

JO avser att följa den framtida utvecklingen och tillämpningen av Islandsmodellen.

Tillbaka till söka beslut