Tillbaka till söka beslut

Kriminalvården har beslutat att tillåta en anstalt att utöka inlåsningstiden för alla intagna en sommar

Kriminalvårdens generaldirektör beslutade att intagna i anstalten Salberga under sommaren 2022 fick vara inlåsta i sina celler ytterligare två timmar per dygn i samband med den s.k. dygnsvilan, och gav kriminalvårdschefen i anstalten befogenhet att besluta om tiderna för in- och upplåsning inom vissa tidsramar. Beslutet motiverades med bristande bemanning och svår platsbrist. Mellan den 27 juni och den 31 augusti var de intagna i anstalten inlåsta i sina celler två timmar längre än vad som annars gäller för dygnsvilan.

JO är mycket kritisk till den utökade inlåsningstiden och menar att personalbrist aldrig kan utgöra en proportionerlig och rättsligt godtagbar anledning att hålla intagna avskilda. Även om Kriminalvården har agerat för att bemästra situationen och försökt minska de negativa effekterna av inlåsningen konstaterar hon att de intagna ännu en gång har fått bära negativa konsekvenser av myndighetens beslut.

Det pågår ett arbete med att utöka antalet häktes- och anstaltsplatser i landet, och Kriminalvården har ett omfattande rekryterings- och utbildningsbehov. Enligt JO ger myndighetens egna prognoser om bemanningsbehovet anledning till oro utifrån de problem som den redan nu har med kompetensförsörjningen.

Slutligen noterar hon att Kriminalvården i januari 2023 beslutade om undantag från de föreskrifter som reglerar längden på dygnsvilan för samtliga anstalter i landet, och framhåller att JO redan har tagit emot många anmälningar om detta. Enligt henne är utvecklingen mot ökad inlåsning synnerligen bekymmersam.

En kopia av beslutet skickas till riksdagen och regeringen för kännedom.

Tillbaka till söka beslut