Tillbaka till söka beslut

Kriminalvårdens rutiner för hantering av s.k. ”myndighetspost” till intagna m.m.

Ärendena avser Kriminalvårdens hantering av s.k. ”myndighetspost” till intagna i anstalt. I beslutet uttalats bl.a. att ett omhändertagande av myndighetspost med stöd av 5 kap. 2 § fängelselagen utgör ärendehandläggning. Vidare ger JO sin syn på hur en anstalts rutiner för befordran av myndighetspost till intagna bör utformas. Slutligen kritiseras anstalten Saltvik för att i två fall ha hanterat befordran av myndighetspost till en intagen på ett bristfälligt sätt.

Tillbaka till söka beslut