Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun för att i ett hyreskontrakt tagit in ett villkor om regelbundna tillsynsbesök

Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljade en man bistånd i form av boende i en s.k. övergångslägenhet. Kommunen och mannen ingick ett hyreskontrakt som innehöll klausuler som gav socialförvaltningen rätt att göra
tillsynsbesök i lägenheten en gång i månaden. Nämnden genomförde tillsynsbesök i mannens bostad.
En myndighet får inte utan vidare gå in i en bostad. De aktuella tillsynsbesöken utgjorde intrång av ett sådant slag som varje medborgare är skyddad mot enligt 2 kap. 6 § regeringsformen (RF). Begränsningar i skyddet får göras genom lag. Det finns dock inget lagstöd för de tillsynsbesök som nämnden genomförde.
Grundlagsskyddet gäller endast påtvingade ingrepp. Den enskilde kan alltså samtycka till en åtgärd från myndighetens sida, t.ex. ett tillsynsbesök, som annars skulle ha utgjort ett brott mot bestämmelsen i RF. JO har i flera tidigare beslut uttalat att det måste vara fråga om ett reellt samtycke från den enskilde. Han eller hon får
alltså inte ”tvingas” att lämna ett samtycke.
I beslutet uttalar JO att det inte kan uteslutas att mannen, när han skrev under hyreskontraktet, faktiskt samtycke till tillsynsbesök. JO nöjer sig med att framhålla
vikten av att den enskilde i en sådan situation får tydlig information om vilka andra alternativ i fråga om boende som finns.
Eftersom kommunen ingick ett hyresavtal med mannen uppstod ett hyresförhållande mellan parterna. Reglerna om hyra i 12 kap. jordabalken (JB) var därmed tillämpliga.
En hyresvärd har rätt att utan uppskov få tillträde till en bostad i vissa brådskande situationer (12 kap. 26 § JB). Ett kontraktsvillkor som ger hyresvärden en mer långtgående rätt är dock inte giltigt. De tillsynsbesök som beskrivs i hyreskontraktet är betydligt mer långtgående än vad
som följer av bestämmelsen i JB. Arbetsmarknads- och socialnämnden kritiseras för att villkoret om tillsynsbesök togs in i hyreskontraktet. JO uttalar att nämnden vid
utformningen av villkoren inte i tillräcklig grad beaktade att det fanns ett hyresförhållande mellan parterna. JO förutsätter att nämnden ser över villkoren och anpassar dem till gällande bestämmelser.

Tillbaka till söka beslut