Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla kommun för handläggningen av ett ärende om byte av förskola

Ett beslut att bevilja en ansökan om byte av förskola bedöms utgöra ett s.k. gynnande förvaltningsbeslut, som kan ändras eller återkallas endast under vissa särskilda förutsättningar. Med hänsyn till att sökanden inte lämnat vilseledande uppgifter och då det inte heller förelåg någon annan omständighet som kunde medföra rätt att ändra beslutet till nackdel för sökanden var det fel att återkalla det.

Tillbaka till söka beslut