Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Byggnadsnämnden Region Gotland för långsam handläggning i ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

I beslutet kritiseras byggnadsnämnden för långsam handläggning i strid mot tioveckorsfristen för prövning av ansökningar om bygglov och förhandsbesked. Dessutom innehåller beslutet uttalanden om tillämpningen av 9 kap. 27 § plan- och bygglagen.

Tillbaka till söka beslut