Tillbaka till söka beslut

Kritik mot dåvarande Samhällsbyggnadsnämnden i Sollefteå kommun för handläggningen av ett överklagande

Ett överklagande av ett beslut kom in till Samhällsbyggnadsnämnden i Sollefteå kommun den 27 oktober 2014. Efter att överklagandet hade behandlats vid ett nämndsammanträde skickade nämnden det vidare till länsstyrelsen den 19 november 2014, alltså efter drygt tre veckor.

JO har vid upprepade tillfällen uttalat att myndigheter ska överlämna ett överklagande till överinstansen utan dröjsmål. Som regel bör handläggningstiden – även med hänsyn till skyldigheten att ompröva beslutet – inte överstiga en vecka. Det finns inget krav på att ett överklagande av ett beslut av en kommunal nämnd ska behandlas vid ett nämndsammanträde. För att undvika onödigt dröjsmål bör detta endast ske i sådana ärenden där en ändring av beslutet kan förmodas komma i fråga.

Överklagandet av nämndens beslut borde ha lämnats till länsstyrelsen tidigare än som skedde. Nämnden får kritik.

Tillbaka till söka beslut