Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en befattningshavare vid Polismyndigheten Dalarna för dennes handläggning av en begäran om att få del av ett förundersökningsprotokoll

En begäran från den misstänkte om att få en kopia av förundersökningsprotokollet efter att slutdelgivning skett ska handläggas skyndsamt och i enlighet med reglerna om rätt till insyn i 23 kap. 18 § rättegångsbalken.

Omkring den 11 februari 2013 underrättades BB om att den aktuella förundersökningen där han var misstänkt var slutförd, och att han hade möjlighet att ta del av den och begära ytterligare utredningsåtgärder. Den 26 februari begärde BB:s ombud att få ta del av förundersökningsprotokollet. Det dröjde en månad innan handlingarna lämnades ut. Befattningshavaren kritiseras för handläggningen.

Tillbaka till söka beslut