Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en polis som brustit i saklighet vid ett telefonsamtal med en enskild

En polis kontaktades per telefon av en enskild som ville diskutera
ett ärende. Under samtalet, som spelades in, gjorde polisen långa utläggningar i frågor som rörde invandring och svensk migrationspolitik i allmänhet.

JO konstaterar att polisens uttalanden präglades av hans personliga åsikter och reflektioner men att han i vissa avseenden gav intryck av att tala även för Polismyndigheten. Innehållet i det han sa var i flera delar nedvärderande och fördomsfullt i förhållande till vissa grupper av människor och nationaliteter. Polisen förmedlade också ett synsätt på bl.a. sitt eget arbete och på Polismyndighetens uppdrag och verksamhet som var onyanserat och ibland närmast cyniskt.

JO finner att polisens uttalanden under telefonsamtalet strider mot grundlagens krav på saklighet och att uttalandena kan underminera allmänhetens förtroende för Polismyndigheten. JO ser mycket allvarligt på polisens agerande och kritiserar honom för det.

Tillbaka till söka beslut