Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en polisman för att han på egen hand skickat en framställan till länsstyrelsen om att en persons lämplighet att inneha körkort bör utredas

En polisman gjorde under sin fritid vissa iakttagelser av hur ett fordon framfördes. Han upprättade därefter en promemoria i vilken han ifrågasatte förarens lämplighet att inneha körkort och skickade den till länsstyrelsen med önskemål om en utredning. Som avsändare angav han namn, tjänstetitel och tjänstgöringsställe. – Enligt 7 kap. 9 § körkortsförordningen ankommer det på polismyndigheten – och inte en enskild polisman – att göra en anmälan av detta slag. Följaktligen borde polismannen inte på egen hand ha tillställt länsstyrelsen promemorian varför han förtjänar kritik för sin åtgärd.

Tillbaka till söka beslut