Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en polisman vid Polismyndigheten i Skåne för handläggningen av ett kriminalärende som hade sitt ursprung i en tvist om en hund

I en tvist om en hund vände sig den ena parten till polisen för hjälp. Efter resultatlösa medlingsförsök från polisens sida inleddes förundersökning och vid en husrannsakan hos den ena parten togs hunden i beslag för att omedelbart överlämnas till den andra parten. – Jag är kritisk till berörd polismans handlande i flera avseenden, bl.a. framhåller jag det olämpliga i att polisen aktivt försöker medla i tvister av mer civilrättslig natur och att det straffprocessuella tvångsmedlet beslag i realiteten kom att användas som ett slags handräckning.

Tillbaka till söka beslut