Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en rådman för att bl.a. ha överlämnat till en socialnämnd att utforma hur ett umgänge skulle gå till

Under en huvudförhandling i ett mål som gällde vårdnad och umgänge förde parterna diskussioner om att träffa en samförståndslösning. Den rådman som var ordförande vid förhandlingen tog därvid kontakt med en företrädare för socialnämnden för att ta reda på förutsättningarna för umgänge med s.k. umgängesstöd. Rådmannen vidareförmedlade information han fått vid samtalet och detta låg delvis till grund för en samförståndslösning som parterna därefter träffade. Tingsrätten meddelade en vecka senare dom i enlighet med överenskommelsen.

Rådmannen dokumenterade inte sina kontakter med socialnämnden, och i den del av domslutet som gällde umgänge med umgängesstöd hade tingsrätten lämnat åt socialnämnden att bestämma de närmare förutsättningarna för umgänget. Det framkom senare att det inte fanns möjlighet att påbörja umgängesstödet i enlighet med vad som angetts i domen.

I beslutet gör JO bl.a. uttalanden om att ett yttrande enligt 6 kap. 15 c § föräldrabalken som huvudregel ska vara skriftligt och om vikten av att tingsrätten noggrant dokumenterar inhämtade muntliga uppgifter. JO påminner vidare om att det är tingsrätten som ska ange tid, plats och omfattning i ett beslut om umgänge och att detta inte kan delegeras till socialnämnden.

Tillbaka till söka beslut