Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en rådman för hanteringen av en tilltalads adressuppgift

Allmänna domstolar Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Rättegångsbalken - RB Allmänna handlingar Avsaknad av lagstöd Dom/domskäl Rättelse Sekretess

En rådman får allvarlig kritik för att han av förbiseende angav den tilltalades adress i en brottmålsdom trots att uppgiften var sekretessbelagd. Rådmannen kritiseras också för att han, när han upptäckte sitt misstag, med tuschpenna strök över adressuppgiften såväl i originaldomen som i den stämningsansökan som förvarades i tingsrättens akt.

Tillbaka till söka beslut