Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en rådman vid Nacka tingsrätt för utformningen av två interimistiska beslut i ett mål angående vårdnad, boende och umgänge och mot tingsrätten för underlåtenhet att pröva ett interimistiskt yrkande om sommarumgänge

Vid tingsrätten pågick ett mål mellan två föräldrar angående vårdnaden om deras barn, hos vem barnet skulle bo samt umgänge mellan barnet och en av föräldrarna.

1. Den ansvarige domaren kritiseras för
– att utan lagstöd ha fattat beslut om verkställigheten av ett förordnande om var barnet skulle bo,
– att ha meddelat ett beslut om barnets rätt till umgänge med en förälder som är så opreciserat
– att det inte går att verkställa,
– att ha meddelat två beslut om umgängesstöd som inte är begränsade i tiden trots att lagen föreskriver tidsbegränsning,
– att inte ha inhämtat yttranden från socialnämnden innan besluten om umgängesstöd fattades,
– att i ett av besluten angående umgängesstöd inte ha angett skälen för beslutet,
– att utan stöd i lagen ha meddelat förbud för en förälder att under viss tid ta kontakt med sitt barn, samt
– att utan lagstöd ha fattat beslut om flera detaljfrågor rörande barnet.

2. Tingsrätten kritiseras för sin underlåtenhet att pröva ett interimistiskt yrkande om sommarumgänge som en av föräldrarna framställde inför sommaren 2012.

Tillbaka till söka beslut