Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en rådman vid Norrköpings tingsrätt för avfattningen av ett interimistiskt beslut om vårdnad

I ett interimistiskt beslut, i vilket förordnades att vårdnaden om ett barn skulle anförtros fadern ensam, angavs att det ankom på fadern att hos socialnämnd söka bistånd för hjälp inför och vid vårdnadsöverflyttningen av barnet. Personal vid bl.a. socialförvaltningen medverkade sedan vid hämtningen av barnet. Av utredningen i ärendet har framkommit att formuleringen varken var ett beslut om verkställighet eller avsett som ett åläggande för socialnämnd att medverka vid verkställighet utan istället avsett som en upplysning till bl.a. fadern att det fanns möjlighet för honom att söka bistånd hos socialtjänsten i form av hjälp och stöd i hans föräldraroll. Jag är kritisk till hur upplysningen utformades och att den togs in i avgörandets slut.

Tillbaka till söka beslut