Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en tjänsteman vid Miljö- och byggnämnden i Bollnäs kommun för att ha agerat i strid med kravet på saklighet och opartiskhet i 1 kap. 9 § regeringsformen

Handläggaren i ett överklagat beslut om strandskyddsdispens skickade ett e-postmeddelande till överinstansen. Där redogjorde han för ytterligare skäl för avgörandet utöver vad som framgick i beslutet samt kommenterade hur han uppfattade klagandens agerande. JO uttalar att handläggaren genom sitt handlande brutit mot kravet på saklighet och opartiskhet i 1 kap. 9 § regeringsformen.

Tillbaka till söka beslut