Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för att en vårdnadshavare inte fick komma till tals i en barnutredning

AA och BB har gemensam vårdnad om sonen CC. Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd i Stockholms kommun har genomfört flera barnutredningar om CC. Enligt 11 kap. 2 § socialtjänstlagen ska nämnden genast underrätta den som är berörd av en barnutredning om att nämnden har inlett en sådan utredning. Nämnden kan dröja med att lämna den informationen om det finns särskilda skäl. Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd har dröjt med att lämna information till AA om utredningen 2016 eftersom den verkar ha ansett att AA inte behövde informeras om den. Det synsättet står inte i överensstämmelse med lagstiftningen. Vidare har nämnden underlåtit att försöka komma i kontakt med AA under arbetet med den utredningen trots att den inletts på grund av uppgifter om AA:s agerande. Det ligger i sakens natur att båda vårdnadshavarna ska komma till tals under utredningsarbetet. För bristerna i handläggningen får nämnden kritik.

Tillbaka till söka beslut