Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Försäkringskassan för bl.a. brister i ansvaret för samordning av rehabiliteringsåtgärder

Försäkringskassan har i ett ärende där den försäkrade beviljats tidsbegränsad sjukersättning i maximalt antal månader brustit i sitt ansvar genom att inte utreda möjligheterna till arbetslivsinriktad rehabilitering innan rätten till ersättning upphörde. Det inträffade är oacceptabelt och tyder på bristande rutiner. Försäkringskassan kritiseras även för att inte ha tagit ställning till om det fanns förutsättningar att genom ett provisoriskt beslut förhindra att det uppstod ett glapp i utbetalningen av sjukersättning. Vidare riktas kritik mot kassan för att i ett samtidigt pågående ärende om livränta inte tidigare i handläggningen kompletterat livränteunderlaget med erforderliga uppgifter i avvaktan på att ärendet om sjukersättning avgjordes. Slutligen kritiseras kassan för att vid upprepade tillfällen inte ha svarat på en försäkrads begäran om kontakt.

Tillbaka till söka beslut